I natt drömde jag att ja träffade Stefan Löfven här på semestern i stugan.

Stefan sa: – Det är så svårt att läsa talet utantill som mina rådgivare, som jag inte riktigt känner skrivit, det blir så stelt och konstigt men jag måste ju läsa det för så är det ju bestämt”

Kanske Stefan tänkte som si så här: Visst jag har livserfarenhet, arbetserfarenhet men det är ju inte mina ord.

Sen gick Stefan ut ur huset och in kommer en kvinna i fyrtioårsåldern och lite avbeväpnat talar om med en mjuk men bestämd röst: – Det är jag som nu är Sveriges nya stadsminister” Du har det fint i er stuga, får jag slå mej ned tillsammans med min bäste vän och rådgivare?”

Självklart säger jag och bjuder vår nya stadsminister på kaffe. Det visade sig att de två damerna kände varandra som hö och halm, alltså ett radarpar. Vi pratar om livet, samhället och de stora frågorna. Efter ett tag säger de två kvinnorna om de får gå ut en stund på verandan. Och det fick stadsministern och hennes bäste vän. Efter ett tag går jag också ut. Där står de och småpratar om utsikten och röker varsin cigarett. Lite blygt säger stadsministern: – Jo du förstår, det är som så att det gäller att visa upp sin finaste sida och det är inte att vara rökare men jag står för det och tycker det är en fin stund här på er veranda.

Så skrattade vi lite och samstämmigt höll med om att trots detta är det ju lite märkligt att vi inte får visa våra svaga sidor öppet med människan bakom sitt arbete.

Sedan var drömmen slut. Men det jag kände och upplevde var att här har vi en människa som är sig själv och står för sitt ord och kan sitt tal. Dessutom var nya stadsministern sig själv, avslappnad och visade människan bakom politikerrollen. Så ska en stadsminister vara. Och lagt kort ligger, det spelar man i hasard inte i politiken för politik är positiv förändring för folket om vi lever i en demokrati  

stuga 2

STUGAN PÅ LANDET

MY DREAM ABOUT THE CITY OF MINISTER
Last night I dreamed that I met City Minister Stefan Löfven this holiday in the cottage.
Stephen said: – It’s so hard to read the speech, but as my advisers, I do not really feel like writing, it becomes so stiff and strange but I have read it then it’s decided ”
Maybe Stefan thought that si this: Sure, I have life experience, work experience, but it’s not my words.
Then went Stefan out of the house and into a woman in her forties and speaks with a soft but firm voice: – It is I who is now Sweden’s new Prime Minister, ”You have it nice in your house, I get beat me down with my best friend and counselor? ”
Of course, I say, and invite our new town, Minister of coffee. We talk about life, society and the major issues. After a while, says the two women if they get to go out for a while on the porch. And it received city minister and her best friend. After a while, I also like. Where are they and chatting about the view and the respective cigarette smoke. A little shyly says Urban Minister: – Well, you know, it’s like, so that it comes to show off its finest side and it is not to be smoking, but I stand by it and think it’s a nice moment here on your porch.
So we laughed a little and unanimously agreed that despite this, it’s a bit strange that we can not show our weaknesses openly with the person behind his work.
Then the dream ended. But I felt and experienced was that here we have a man who is himself and stands for his words and may his speech. In addition, the new City minister himself, relaxed and showed the man behind the politician role. How should a city be Minister. And put the short is, the play of gambling not in politics for politics is a positive change for the people if we live in a democracy